Notification of Arrival
Skip to Content

บริการส่งด่วน

เงื่อนไขการจัดส่งและค่าบริการ

การจัดส่งสินค้าแบบด่วน 3 ชม.

     - ส่งด่วน ภายใน 3ชม.  (กรุงเทพฯ)  มีค่าใช้จ่าย 300 บาท

     - เฉพาะของที่มีอยู่ในสต๊อค กรุงเทพฯ *โปรดสอบถามสินค้าก่อนสั่งซื้อเพื่อให้เจ้า                 หน้าที่ตรวจสอบสินค้าในสต็อค

     - ขนาด 50x50x50 (กว้างxยาวxสูง)  น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

     - ระบุในคำสั่งซื้อสินค้าแบบส่งด่วน

     - เฉพาะคำสั่งซื้อและชำระเงินในเวลา 10.00-18.00 น. ทุกวัน!!  (ยกเว้นวันหยุด                     นักขัตฤกษ์)


     *หมายเหตุ ระยะเวลาอาจคลาดเคลือนได้หากลูกค้าไม่รับโทรศัพท์หรือไม่สามารถ               ติดต่อได้ เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ

 

กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด บริษัท จะไม่รับผิดชอบ อันเนื่องมาจาก

     -   ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง

     -   ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ

     -   สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)

     -   สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า

     -   ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ ล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น

     -   ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด

     -    ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด

     -    และกรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด


                    

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**