loading

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

 

บทนำ

 

 

 – เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฎในนี้

 

(เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า ‘เนื้อหาสาระ’)และเครื่องหมายทางการค้า เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์

 

และทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด หรือที่บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

 

ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้

 

– บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด มีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ

 

อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด เว้นแต่การใช้ จัดพิมพ์

 

หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคลโดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

 

– การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะ

 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุง ล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่าน

 

และระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

 

 

– ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้

 

โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ

 

หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวโดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซด์นี้ได้ทันที หรือแจ้งติดต่อ ecommerce@speedcom.co.th

 

 

เครื่องหมายการค้า

 

 

– เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมาย คำว่า สปีด คอมพิวเตอร์ ( Speed Computer Co., Ltd.) เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้

 

เป็นกรรมสิทธิของ บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง

 

– บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ speedcom.co.th รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพ ข้อมูลประกอบ บทความ เนื้อหา

 

ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ และรวมถึงรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในส่วนงานออกแบบกราฟฟิค เทมเพลท ส่วนประกอบรวมทั้งหมด

 

 

การลงทะเบียนใช้บริการ

 

 

– ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ speedcom.co.th ตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์

 

เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด กับท่านสมาชิกเว็บไซต์ โดยที่หากมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้กับบริษัทไว้

 

ท่านตกลงที่จะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านช่องทางเมนู “ข้อมูลสมาชิก” ที่อยู่ในเว็บไซต์

 

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 

 

– เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บริษัทไม่มีอำนาจ

 

ที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคล

 

ภายนอก การตัดสินใจว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้นเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์

 

จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ และ บริษัท

 

สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ

 

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น

 

 

กฎข้อบังคับ

 

 

– บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง

 

โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์

 

จำกัด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส

 

ถึงแม้ว่าบริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด หรือตัวแทนของบริษัท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

 

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย