loading

วิธีการจัดส่ง

 

   

      เงื่อนไขการจัดส่งและค่าบริการ

 

          การจัดส่งสินค้า

 

            1. ค่าจัดส่งสินค้า ตามน้ำหนักของสินค้า

             2. ส่งด่วน ภายใน 3ชม.  (กรุงเทพฯ)  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

   เมื่อชำระเงินแล้ว
 

   เฉพาะของที่มีอยู่ในสต๊อค ในจังหวัดเดียวกับที่ลูกค้าอยู่ *โปรดสอบถามสินค้าก่อนสั่งซื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าในสต็อค
 

   กรุงเทพฯ  ขนาด 50x50x50 (กว้างxยาวxสูง)  นน.ไม่เกิน 10 กก.
 

                    ระบุในใบสั่งสินค้าแบบส่งด่วน

 

 

               ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า


                         การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์

                                       กรุงเทพฯระยะเวลา 1 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ

                                       ต่างจังหวัดระยะเวลา 2 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ

                                       หากยังไม่ได้รับสินค้าให้ภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับมาทางบริษัท

                                       ระยะเวลาอาจคลาดเคลือนได้หากลูกค้าไม่รับโทรศัพท์หรือไม่สามารถติดต่อได้ เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง

 

    กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด บริษัท จะไม่รับผิดชอบ อันเนื่องมาจาก                         -   ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง

                         -   ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ

                         -   สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)

                         -   สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า

                         -   ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ                                           
                 ล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น

                         -   ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด

                         -    ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด

                         -    และกรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

 

 

                การรับสินค้าด้วยตัวเอง


                       ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าที่สาขาที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาในการรับสินค้า

                          ลูกค้าต้องเข้ารับสินค้าที่สั่งซื้อภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่โทรติดต่อให้เข้ารับสินค้า และได้รับอีเมลแจ้งเข้ารับสินค้า จากบริษัทฯ

 

                กรณีผู้สั่งซื้อรับสินค้าด้วยตนเอง

                         เอกสารประกอบที่ใช้ในการเข้ารับสินค้า

                                     บัตรประชาชนตัวจริง

                                     เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ 

                         โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

 

               

                กรณีให้ผู้อื่น รับสินค้าแทน

                         เอกสารประกอบที่ใช้ในการเข้ารับสินค้า

                                     บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ

                                     สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ รับรองเอกสารถูกต้อง

                                     เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์

                        โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ 

 

 

                    **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**